من سرم توی کار خودم بود ….
بعد یه روز یه نفر رو دیدم