ادرس جدید سایت های قدیمی تهرانست و
sat98

این سایتها هم دوباره همکاریشون رو با گروه ما اغاز کردند
تهرانست با ادرس
www.tehransat.ru

و ادرس جدید سایت sat98
www.sat98.us

میباشد البته با دامینهای قدیمی این سایت که حدود ده سال است
فعال هم هست هم میتوانید وارد سایت بشید از جمله
www.sat98.org
www.sat98.co

www.sat98.co
www.sat98.in

www.2sat98.in

www.3sat98.in

www.4sat98.in

www.5sat98.in

www.6sat98.in

www.7sat98.in
www.35sat98.in
وووووووووووووووو