بچه ها الان وضعیت دانلود چظوره توی این اواخر
بی افلاینی پوکیدم
اگر این بدرد نمیخوره یه جهت خوب بهم معرفی کید بچه ها