همراهان همیشگی به اطلاع میرسانیم

تلویزیون 4U از این پس فقط در
ماهواره یوتلست قابل دریافت است

مشخصات فنی دریافت

ماهواره یوتلست ۷
فرکانس:۱۱۲۶۲ (افقی)
سیمبل ریت:۲۷۵۰۰