فروش اکانت جی شیر

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • persianoffline
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :star:
  Star
  Star
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot