فروش اکانت جی شیر

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • persianoffline
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :star:
  Star
  Star
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :mask:
  Mask
  Mask