فروش اکانت جی شیر

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • persianoffline
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :star:
  Star
  Star
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited